Rules

This instance aims to provide social groups for small communities, it does not specify any limitation for user identities, toot language nor content topics. But there are some basics you need to keep in mind:

 • Please be open to any user or any content that hold different opinions with you
 • Do NOT post any content that introduce criminal offenses or introducing others to approach incite violence, terrorism, or personal attacks towards other users
 • Please note that Mastodon network is not anonymous, any data may be public accessible or be provided to law enforcement agencies under proper legal framework
 • No content that violates the law of Japan and your nation is allowed
 • Please, no politic conversations
 • Use the "Content Warning (CW)" switch for any possible sensitive or NSFW content, to avoid troubles for other users

If you found any inappropriate content, use the "Report" feature.


规则

本实例定位为小群体使用的社交圈子,目前不对成员身份、嘟文语言、内容等进行特定限制,但请注意以下几点:

 • 请以开放的心态接纳和自己持有不同观点的用户和内容
 • 禁止发布任何教唆或诱导犯罪、介绍他人犯罪方法、煽动暴力、恐怖主义或针对其他用户的人身攻击的内容
 • 请注意 Mastodon 网络并不保证匿名性,所有数据均可能被公开访问到或在适当的法律框架下被提供给执法机构
 • 禁止发布违反日本和所在地法律的内容
 • 莫谈国事
 • 如需发布敏感及不宜在公共场合观看的内容,请注意勾选“内容警告”功能,以免给其他用户带来不便

如果发现任何不当内容,请善用“举报”功能


Regles

Aquesta instància té com a objectiu proporcionar grups socials per a comunitats petites, no especifica cap limitació per a les identitats dels usuaris, ni el llenguatge ni els temes de contingut. Però hi ha alguns aspectes bàsics que cal tenir en compte:

 • Si us plau, estar obert a qualsevol usuari o qualsevol contingut que tenen diferents opinions amb vostè
 • NO publiqueu cap contingut que introdueixi infraccions penals o que introdueixi altres per acostar-se a la violència, el terrorisme o els atacs personals contra altres usuaris
 • Tingueu en compte que la xarxa Mastodon no és anònima, les dades poden ser públics accessibles o ser proporcionada a les forces de l'ordre sota el marc legal adequat
 • Cap contingut que violi la llei del Japó es permet
 • No hi ha converses polítiques
 • Utilitzar la "advertència de contingut (CW)" interruptor per a qualsevol possible contingut sensible o NSFW, per evitar problemes d'altres usuaris

Si troba qualsevol contingut inapropiat, utilitzar la funció de "Informe".

Lynx Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.