What is moe.cat?

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.

Home to 233 users
Who authored 4,921 statuses
Connected to 1,496 other instances

Moew!

About

This instance is a non-commercial project and provides no SLA guarantee. But I'll try to keep site's uptime rate greater than 99.9% by my best effort. Meanwhile, this instance uses a high security configuration, please ensure to visit us with HTTPS.


Moew!

Quant a

Aquest exemple és un projecte no comercial i no ofereix cap garantia SLA. Però vaig a tractar de mantenir la taxa de temps d'activitat del lloc de més del 99,9% en el meu millor esforç. Mentrestant, aquest exemple utilitza una configuració d'alta seguretat, si us plau assegureu-vos que ens visiti amb HTTPS.