What is moe.cat?

这是一个由 AstroProfundis 搭建的 Mastodon 实例,运行在 Linode 东京节点,欢迎安家交朋友☆~(ゝ。●)

This is a Mastodon instance running by AstroProfundis on a Linode Tokyo node, friends are welcomed to register and settle down here. ☆~(ゝ。●)

Aquest és un exemple de Mastodon corrent per AstroProfundis en un node Linode Tòquio, els amics són benvinguts a registrar-se i establir-se aquí. ☆ ~ (ゝ. ●)

Home to 121 users
Who authored 2,128 statuses
Connected to 956 other instances

喵叽!

关于

本实例为非商业项目,不提供 SLA 保证,但我会尽力维持在线率高于 99.9%. 同时,本实例采用了较高的安全配置,请确保使用 HTTPS 协议访问。

规则

本实例定位为小群体使用的社交圈子,目前开放自由注册且不对成员身份、嘟文语言、内容等进行特定限制,但请注意以下几点:

 • 请以开放的心态接纳和自己持有不同观点的用户和内容
 • 请注意 Mastodon 网络并不保证匿名性,所有数据均可能被公开访问到或在适当的法律框架下被提供给执法机构
 • 禁止发布违反日本法律的内容
 • 纵非禁止,勿谈国事
 • 如需发布敏感及不宜在公共场合观看的内容,请注意勾选“内容警告”功能,以免给其他用户带来不便

如果发现任何不当内容,请善用“举报”功能

其他

本实例同时配置了以下域名,注册用户可任意选用下列域名之一作为 ID 后缀,在与 Mastodon v1.4.0.3 以上版本的实例交互中可与主域名等效使用:

 • moe.cat (本实例主域名)
 • m.moe.cat
 • moec.at
 • geek.cx
 • love.tl

本实例所用基础设施与资源完全由个人承担,欢迎任意金额的捐赠(つ////C)


Moew!

About

This instance is a non-commercial project and provides no SLA guarantee. But I'll try to keep site's uptime rate greater than 99.9% by my best effort. Meanwhile, this instance uses a high security configuration, please ensure to visit us with HTTPS.

Rules

This instance aims to provide social groups for small communities, it's open for new registrations and does not specify any limitation for user identities, toot language nor content topics. But there are some basics you need to keep in mind:

 • Please be open to any user or any content that hold different opinions with you
 • Please note that Mastodon network is not anonymous, any data may be public accessible or be provided to law enforcement agencies under proper legal framework
 • No content that violates the law of Japan is allowed
 • Please, although it's not strictly prohibited, no politic conversations
 • Use the "Content Warning (CW)" switch for any possible sensitive or NSFW content, to avoid troubles for other users

If you found any inappropriate content, use the "Report" feature.

Others

This instance is configured with following alternative domains, registered users may use any of them as suffix of their IDs. When interacting with instances that run Mastodon v1.4.0.3 or greater, they act almost the same as the main domain:

 • moe.cat (The main domain of this instance)
 • m.moe.cat
 • moec.at
 • geek.cx
 • love.tl

All the infrastructure and resources need to run this instance is paid by my own, donations with any amount are welcomed (つ////C)


Moew!

Quant a

Aquest exemple és un projecte no comercial i no ofereix cap garantia SLA. Però vaig a tractar de mantenir la taxa de temps d'activitat del lloc de més del 99,9% en el meu millor esforç. Mentrestant, aquest exemple utilitza una configuració d'alta seguretat, si us plau assegureu-vos que ens visiti amb HTTPS.

Regles

Aquesta instància té com a objectiu proporcionar als grups socials per a les comunitats petites, està obert per a les noves matriculacions i no especifica cap limitació per a la identitat dels usuaris, ni la llengua toc de botzina temes de contingut. No obstant això, hi ha alguns conceptes bàsics que cal tenir en compte:

 • Si us plau, estar obert a qualsevol usuari o qualsevol contingut que tenen diferents opinions amb vostè
 • Tingueu en compte que la xarxa Mastodon no és anònima, les dades poden ser públics accessibles o ser proporcionada a les forces de l'ordre sota el marc legal adequat
 • Cap contingut que violi la llei del Japó es permet
 • Si us plau, encara que no és estrictament prohibit, no hi ha converses polítics
 • Utilitzar la "advertència de contingut (CW)" interruptor per a qualsevol possible contingut sensible o NSFW, per evitar problemes d'altres usuaris

Si troba qualsevol contingut inapropiat, utilitzar la funció de "Informe".

Altres

Aquesta instància està configurada amb els següents dominis alternatius, els usuaris registrats poden usar qualsevol d'ells com a sufix dels seus documents d'identitat. A l'interactuar amb les instàncies que s'executen v1.4.0.3 Mastodon o major, actuen gairebé el mateix que el domini principal:

 • moe.cat (La principal domini d'aquest exemple)
 • m.moe.cat
 • moec.at
 • geek.cx
 • love.tl

Tota la infraestructura i els recursos necessiten per executar aquest exemple és pagat pel meu compte, amb donacions de qualsevol quantitat són benvingudes (つ //// C)