Follow

deadline越近,(做与工作不相关的事情的)效率就越高……

我前几天把vim+spacevim+latex编辑环境折腾了一遍(正向反向搜索),今天又把vscode的vim插件仔细的研究了一遍……

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.