Follow

RT paulagent: 这个真是比较硬核了,一个伊拉克雅迪兹教徒14年被困在is控制的地盘,给导师发短信说怕是赶不及写论文了,导师雇佣私人武装把他救出来,导师,这理由不够充足,你还得写论文 twitter.com/TamerELG/status/10

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.