Follow

关于 XMPP 文件上传的有趣事实 Show more

@ShadowRZ 文件先对称加密不是很常见的操作吗…

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.