Follow

三年回顾

一条裙子的同种搭配的不同时期拍摄

由此可见我三年来:拍照会了不少……还胖了不少

哎你看那会图1多瘦啊,可惜不会摆拍,现在倒好,胖成个球了🙊

呃,问题来了,我p3的腰带去哪了

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.