Follow

某台一万年没上过的测试机被 rsyslog 吃掉了8G内存 :poinko_sunglass1:

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.