Follow

感谢热心群众赞助了我站一年 moe.dog 域名,用以支持昨天刚开始玩域名新同学,我再思考下要不要挂成我站 alternative domain.......

主要是续费 42.99 刀让我有点难办...

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.