@AstroProfundis 一开始介绍可以8元套餐另送144G流量分12/24/36个月(自选一个)赠送,然后营业厅一堆人研究了十分钟发现已经办理不能,然后我准备放弃优惠强行上8元的时候研究了下这个标准套餐发现可以每月5G于是就24块钱真香了_(:зゝ∠)_

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.