Follow

现在推上都是些什么沙雕用户啊一股抵制日货暴民的画风

@AstroProfundis 然而,他们也是这个世界的组成部分。去不掉。

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.