Follow

发现 relay 的 sidekiq 内存挤满把 redis 搞挂了,于是 crontab 定时重启一把梭...

Sign in to participate in the conversation
Moew!

This is a Mastodon instance running on a Linode node, it aims to provide social groups for small communities.

Aquesta és una instància de Mastodon que s'executa en un node de Linode, que pretén proporcionar grups socials per a comunitats petites.